موسی بنده من وفات یافته است.پس الان برخیز و از این اردن عبور کن.

فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده

است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جایی که روی کامیاب شوی.

   49.gif       49.gif      49.gif

به خاطر داشته باشید هر قدر هم که تلاش کنید هرگز نمی توانید بیشتر از آنچه دیگران خودشان را دوست دارند به آنان عشق بورزید.

    49.gif       49.gif      49.gif

مهم نیست می خواهید چه مسافتی را طی کنید. مهم آن است که هر روز در جهت آن گامهایی بردارید.

   49.gif       49.gif      49.gif

ترسهایتان را گرسنه نگه دارید. اما شهامت و جرات را در خود سیراب کنید.

   49.gif       49.gif      49.gif 

حضور ترس در زندگیتان به این معناست که رویاهایتان هنوز نمرده اند و زنده اند.

    49.gif       49.gif      49.gif

تمرکز و آرامش درونی خود را پیدا کن و سپس بر اساس آن دست به عمل بزن.

   49.gif       49.gif      49.gif 

چنانچه به حد کافی به چراغ نزدیک نشوید، چراغ برایتان سبز نخواهد شد.

        49.gif       49.gif      49.gif

سعی کن گیاهی باشی که در بلند ترین نقطه تپه واقع است . ممکن است باد و باران ترا در هم شکند، اما در عوض هر دو روی تپه را دیده ای.
"مشکاتیان"

   49.gif       49.gif      49.gif

چه بسیار درهایی راکه بدون تردید زده بودم و حالا از زدن در خانه ی خودم می ترسیدم

                   w6w200504132247196261200b4.gif

/ 1 نظر / 9 بازدید
رها

خوشم هومد ازت.دلم ميخواد حتما باهات صحبت کنم.تو هم با من حرف بزن. چيزی بگو گلم من کم تحملم...........