قلبتان را به خود باز پس دهید

به غریبه ای که هرگز دست از دوست داشتن شما برنداشت.

غریبه ای که یک عمر نادیده اش گرفتید

آن هم به خاطر دیگری

همان غریبه ای که قلب شما را میشناخت.

angel.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید