# پشتکار

موانعی که نیازمند شکرگذاری هستند

                        .. هروقتدیدیبهیکدربزرگومحکمیکقفلبزرگترومحکمترزدهاندخوشحالشو، چوناگرقراربودبازنشه،مطمئناًجاشدیوارمیکشیدند    برگرفته از وبلاگ اینجا می تونه یه خونه باشه
/ 3 نظر / 13 بازدید