نقطه سر خط

  د

درسته که امسال هنوز به همه ی آرزوهامون نرسیدیم

درسته که هنوز خیلی راه داریم تا به آرامش برسیم

درسته که نمی تونیم از بلایای طبیعی و بیماری جلوگیری کنیم

درسته که رنج هست، ناامیدی هست

درسته که برف هست، خشک شدن درخت ها هست

اما همین نوروز بهمون نشون می ده می شه دوباره جوونه زد

می شه دوباره از اول شروع کرد

و

می شه دوباره تازه شد

سال نو رو می شه مبارک کرد

با امید و دوباره جون گرفتن

با دوباره بیدار شدن و دوباره نفس کشیدن

با دوباره ساختن آرزوها، با بازسازی خواسته های خاک خورده

با وجود همه ی سردی ها، به گرمانی بهاری نوروز لبخند می زنیم

و

نقطه سر خط

/ 0 نظر / 52 بازدید